પાવર પોઇન્ટ એપ્લિકેશનમાં ડિફોલ્ટ પેજ સાઈઝ/સ્લાઈડ સાઈઝ કઈ હોય છે ?

67 answers

Next Que